REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług w serwisie WydrukFoto.pl (obowiązujący od 20.11.2015r)

 Strony:

 Sprzedający: Serwis WydrukFoto.pl

 Nabywca: klient serwisu WydrukFoto.pl

 WydrukFoto.pl: serwis internetowy produkujący i świadczący usługi na zamówienia indywidualne.

  § 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wydrukfoto.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis internetowy, działający pod www.wydrukfoto.pl, prowadzony jest przez  Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. NIP: PL 8550006526, Regon: 810168155.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.
 1. Korzystanie z serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 • Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.
 1. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wydrukfoto.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 2 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówień na druk i oprawę zdjęć następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta prawidłowo przygotowanych plików. W przypadku zamówienia prac na materiałach zamówionych indywidualnie przez Klienta(nie będących w stałej ofercie) termin realizacji będzie uzgadniany indywidualnie.
 2. W szczególnych przypadkach wspomniany w punkcie 1 termin może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. Będzie mu wówczas przysługiwać prawo do anulowania zlecenia.
 3. Wymiar zdjęć dostarczonych Klientowi może się różnić w stosunku do zamówionego o nie więcej niż o 1% licząc osobno każdy z boków wydruku.
 4. Wszystkie zamówione prace (z plików dostarczonych przez klienta) drukowane są z użyciem 9-ciu oryginalnych tuszy pigmentowych firmy EPSON – Ultrachrome HD, chyba że wybierzemy opcje tanich wydruków ze strefy niskich cen.

§ 3 Dostawa zamówionych prac

 1. Zamówione prace WydrukFoto.pl  dostarcza za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie lub pocztowe.
 2. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie serwisu w Świnoujściu przy ulicy Wyspowej 4c, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym terminu odbioru.

§ 4 Cennik usług

 1. Aktualny cennik usług podstawowych dostępny jest na stronie www.wydrukfoto.pl/warunki-zamowienia
 2. Zamówienia nietypowe lub na materiałach sprowadzanych na życzenie Klienta kalkulowane są indywidualnie.
 3. Każdorazowo przed przystąpieniem do zamówienia przesłana zostanie faktura pro-forma celem akceptacji i dokonania przedpłaty.
 4. Podane ceny są cenami brutto i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
 5. Dostarczane pliki drukowane są z zastosowaniem niewielkiej dodatkowej korekty barwy i jasności (o ile taka potrzeba wystąpi) lub jeżeli klient wyraźnie zaznaczy bez żadnej korekty. Możliwe jest również na wyraźne życzenie Klienta dostosowanie dostarczonego pliku do wydruku według oceny naszego laboratorium z ewentualnymi sugestiami Klienta. Wszystkie opisane czynności są bezpłatne.

§ 5 Koszty przesyłki łącznie z przygotowaniem i opakowaniem

 1. Koszt przesyłki typowych zleceń, niezależnie od wartości zlecenia, jest stały i wynosi:
  – 14 zł (do formatu A4 – przedpłata)
  – 16 zł (do formatu A3 – przedpłata)
  – 20 zł (do formatu A2 – przedpłata)
 2. W przypadku zamówień niestandardowych, o nietypowych lub dużych gabarytach, koszt przesyłki może być wyższy i ustalany jest indywidualnie.  Każdorazowo koszt takiej wysyłki musi być przez Klienta zaakceptowany przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, brak akceptacji powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 3. Nie realizujemy zamówień płatnych przy odbiorze.

§ 6 Obsługa płatności

 1. Przelew na numer konta bankowego 53114020040000320224117520.

§ 7 Ochrona prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma: Nieruchomości Matysik  z siedzibą w Świnoujściu przy ulicy Wyspowej 4c
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta
 3. Podane przez Klienta dane adresowe i kontaktowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz skasowania swoich danych z bazy klientów bez podawania przyczyn. Żadne informacje o kliencie nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem jest PayPal, PayU SA, który obsługuje płatności internetowe, firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

 § 8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo anulować zamówienie do czasu otrzymania wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Anulacji dokonuje się poprzez wysłanie maila na adres biuro@wydrukfoto.pl, tel. 601981349.
 2. Zamówienia nie są realizowane do czasu opłacenia faktury pro-forma. Brak wpłaty za zamówienie jest jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

§ 9 Prawo do zwrotów

 1. Serwis WydruFoto.pl produkuje i świadczy usługi na życzenie. Zgodnie z artykułem 38, punkt 3, Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacji „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. W tej definicji zawierają się m.in. wydruki z plików nadesłanych przez Klienta, wydruki na życzenie Klienta wykonane z plików dostarczanych przez serwis WydrukFoto.pl,  usługi związane z oprawą prac na życzenie Klienta, produkcja elementów do oprawy prac na życzenie Klienta.

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres biuro@wydrukfoto.pl lub listownie na adres – 72-602 Świnoujście ul. Wyspowa 4c. W mailu zwrotnym lub listownie Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, która powinna nastąpić w ciągu 7 dni roboczych.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji WydrukFoto.pl  ponownie zrealizuje zakwestionowaną usługę na własny koszt. Również bezpłatnie dostarczy towar Klientowi.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie mogą być uwzględnione tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego ją kuriera.
 4. Niezgodność barw i poziomu jasności wydruku z barwami zdjęcia i poziomu jasności na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji.

§ 11 Inne postanowienia

 1. Odpowiedzialność Serwisu WydrukFoto.pl  z tytułu wad ograniczona jest do wartości zamówienia.
 2. Wysyłka wykonanych zleceń realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3. Przesyłając zdjęcie do druku Klient potwierdza, że dysponuje prawem do jego powielania.
 4. Serwis WydrukFoto.pl  przyjmuje pliki od Klienta jedynie w celu realizacji jego zlecenia. Pliki nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, ani też nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 5. Serwis WydrukFoto.pl może odmówić druku zdjęć naruszających normy prawne i społeczne.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nieruchomości Matysik  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nieruchomości Matysik  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Nieruchomości Matysik.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Pobierz REGULAMIN

Możliwość komentowania została wyłączona.